امروز براي شهدا وقت نداريم

اي داغ دل لاله تو را وقت نداريم