بنام خدا
 يا ايها الذين امنوه اتبعو اما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون اى اهل ايمان از آنچه خدا بسوى شما فرستاد پيروى كنيد و پيرو دستورهاى غير او نباشد و جز خدا را بدوستى مى‌گيريد اما اندك مردمى بدين پند متذكر مى گردند. چند خط وصيتى مى نويسم و به اميد راضى بودن خدايى كه به ماجان داد و نويد خوشبختى در دو عالم عطا كرد خداى مهربان، خدايى كه بايد از هيبتش همچون امامان و پيغمبران ترسيد كه حسين (ع) فرمودند كه ترس از خدا نه بعنوان بيم از او يا بخاطر طلب نعمات او بلكه به خاطر يكتايى و حقى كه به گردن ما دارد و غيره