هفت سين دل..

-".دوكوهـــــــه..."سين " ندارداما

ساختمانهايش ، سحرگاهاني را به خاطر دارد كه رزمندگان ،

با نواي دلنيشن مناجات نورايي همــدوش ِستارگان ، همپاي فرشتگان و در كنــــار ِماه ،

با خدا سخن ميگفتند..

-" فكـــــــــه " سين ندارد اما !

سجده هاي ' بسيجياني را به خاطر دارد كه با سربندهاي سبز و سرخ ،

سرهايشان را به خدا سپردند و با نداي" اعرلله جمجمتك " به ديدار معشوق شتافتند .

-"شـــــــــرهاني " سين ندارد اما !

سنگرهايش ' زخم ِ تن ِ شقايق هايي را به خاطر دارد كه در كربلاي خميني(ره)

با رمــــز " يازينب"" هر آنچه داشتند تقديم ِ حضـــرتِ ارباب نمودند..

-" كانال كميــــــــــــل " سين ندارد اما !

سكوي پرواز ِلب تشنگاني شد ، كه مقتل شان يادآور كربلاست..

-"طلائيــــــــــــــــه " سين ندارد اما !

سه راه ' شهادتش گــواه ِ رشادت ِمرداني ست كه سبكبـــــــــــال ، تا عرش ِ اعــــلا ،

پرستــــو شدند...

_" ارونـــــــــــد " سين ندارد اما !

ساحل خونينش ، غواصاني را به خاطر دارد كه در شبهاي عمليات ، از سيم خادار ِ نـَفــس،

گــذشتند و دل ، به درياي بيكران ِ عشق و عرفان زدند..

-"شلمچــــــــــــه " سين ندارد اما !

سرداران بي نام و نشـاني را به خاطر دارد كــــــــه همچون مادرشان زهـــرا.س.

فدايي ولايت شـــــــــــدند و گمنــــــام ماندند..